před Třemi lety jsem sdílela článek s názvem 20 Povzbuzující Biblické Verše Pro Mladé Vedoucí. Dnes chci přidat do seznamu povzbuzujících biblických veršů pro mladé vůdce.

Bible je jednou z největších obchodních knih, které si vůdce mohl přečíst. Hluboké vhledy do lidské psychologie, dějiny, a povzbuzení lze nalézt v celé Bibli.

 biblické verše na podporu vůdců

podívejme se na 25 povzbuzujících biblických veršů, které by si měl každý vůdce zapamatovat.

25 Povzbuzující Biblické Verše Pro Mladé Vůdce

1. Nechť vás nikdo nepohrdne pro vaše mládí, ale dejte věřícím příklad v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. – 1 Timothy 4:12

2. Takže cokoli si přejete, aby vám ostatní udělali, udělejte jim také, protože to je zákon a proroci. – Matouš 7:12

3. Můžu dělat všechno skrze toho, kdo mě posiluje. – Filipským 4:13

4. Zavázat svou cestu k Pánu; důvěra v něj, a on bude jednat. – Žalm 37:5

5. Nechť jsou starší, kteří dobře vládnou, považováni za hodné dvojí cti, zejména ti, kteří pracují v kázání a učení. – 1 Timothy 5:17

6. Není to tak mezi vámi, ale kdo si přeje stát se velkým mezi vámi, bude vaším služebníkem. – Matouš 20:26

7. A neztrácejme srdce při konání dobra, protože včas budeme sklízet, pokud nebudeme unavení. – Galatským 6:9

a neztrácejme srdce při konání dobra, protože včas budeme sklízet, pokud nebudeme unavení. - Galatským 6:9

8. Náhle prorok přistoupil k Achabovi králi Izraelskému, rčení, „Toto praví Hospodin:“ viděli jste všechno toto velké množství? Hle, dodám ji do ruky dnes, a budete vědět, že jsem Hospodin.“Tak řekl Achab:“ kým?“A on řekl:“ Toto praví Hospodin: „mladými vůdci provincií.A pak řekl: „kdo dá bitvu do pořádku?“A on odpověděl:“ Vy. Pak shromáždil mladé vůdce provincií, a bylo jich dvě stě třicet dva; a po nich shromáždil všecken lid, všechny syny Izraelské-sedm tisíc. – 1 Kings 20:13-15

9. Když spravedliví rostou, lidé se radují, ale když vládne zlý člověk, lidé zasténají. – Přísloví 29:2

10. Tam, kde není vedení, lidé padnou, ale v hojnosti poradců je vítězství. – Přísloví 11:14

11. Pokud král soudí chudé s pravdou, jeho trůn bude ustaven navždy. – Přísloví 29:14

12. Nebuď sobecký; nesnažte se zapůsobit na ostatní. Buďte pokorní, myslet na ostatní jako na lepší než na sebe. – Filipským 2:3

13. Vrhněte na něj veškerou úzkost, protože se o vás stará. – 1 Petr 5:7

vrhněte na něj veškerou úzkost, protože se o vás stará. - 1 Petr 5:7

14. Srdce člověka plánuje svou cestu, ale Pán řídí jeho kroky.- Přísloví 16:9

15. Pro dokonce i Syn člověka nepřišel být sloužil, ale sloužit, a dát svůj život výkupné pro mnohé. – Marku. 10:45

16. Pro kde je váš poklad, tam bude vaše srdce také. – Matouš 6:21

17. A podívejme se jeden druhému s cílem vyvolat lásce a dobrých skutcích, neopouštějíce naše společné shromáždění, jak je způsob nějaký, ale pobízet jeden druhého, a tak mnohem více, jak vidíte, že se blíží ten Den. – Židům 10:24

18. Smrt a život jsou v moci jazyka a ti, kteří ho milují, budou jíst jeho ovoce. – Přísloví 18:21

19. Jednoduše nechte své “ Ano “ být “ ano „a vaše „Ne“, „ne“; cokoli kromě toho pochází od zlého. – Matouš 5:37

20. Stejně tak vy mladší lidé, odevzdejte se svým starším. Ano, všichni se navzájem podřizujte a buďte pokorní, protože “ Bůh odolává pyšným, ale dává milost pokorným. – 1 Petr 5:5

21. Blahoslavený je ten, kdo vytrvá ve zkoušce, protože poté, co obstál ve zkoušce, obdrží tato osoba korunu života, kterou Pán slíbil těm, kteří ho milují. – Jamesi. 1:12

22. Vidíte někoho kvalifikovaného ve své práci? Budou sloužit před králi; nebudou sloužit před úředníky nízké hodnosti. – Přísloví 22:29

23. Poučím vás a naučím vás tak, jak byste měli jít; Budu ti radit se svým milujícím pohledem na tebe. – Žalm 32:8

 budu vás poučovat a učit vás způsobem, jakým byste měli jít; poradím vám svým milujícím pohledem na vás. - Žalm 32:8

24. Lepší málo, co mají spravedliví, než bohatství mnoha bezbožných; nebo moc bezbožných bude zlomena, Ale Hospodin podporuje spravedlivé. – Žalm 37:16-17

25. Takže se nebojte, protože jsem s vámi; nebuďte zděšeni, protože jsem váš Bůh. Posílím vás a pomůžu Vám; budu vás podporovat svou spravedlivou pravicí. – Izajáš 41:10

doufám, že těchto 25 biblických veršů vás povzbudí a povznese, když začnete svou cestu vedení. Vězte, že Bůh je s vámi a pro vás.

Využijte svůj čas jako vůdce k posílení království a poznání Boha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.