drie jaar geleden deelde ik een artikel met de titel 20 aanmoedigende Bijbelverzen voor jonge leiders. Vandaag wil ik toevoegen aan de lijst van bemoedigende Bijbelverzen voor jonge leiders.

De Bijbel is een van de grootste zakelijke boeken die een leider kan lezen. Diep inzicht in de menselijke psychologie, geschiedenis en aanmoediging kan worden gevonden door de hele Bijbel.

Bijbelverzen om leiders aan te moedigen

laten we eens kijken naar 25 bemoedigende Bijbelverzen die elke leider zou moeten onthouden.

25 Bemoedigende Bijbelverzen Voor Jonge Leiders

1. Laat niemand u verachten voor uw jeugd, maar stel de gelovigen een voorbeeld in spraak, in gedrag, in liefde, in geloof, in reinheid. – 1 Timotheüs 4:12

2. Alzo wat gij wilt, dat anderen u doen zouden, doe ook hun, want dit is de wet en de profeten. – Matthew. 7:12

3. Ik kan alle dingen doen door hem die mij kracht geeft. – Filippenzen 4:13

4. Leg uw weg naar de Heer; vertrouw op hem, en hij zal handelen. – Psalm 37:5

5. Laat de oudsten, die goed regeren, geacht worden dubbele eer waardig te zijn, in het bijzonder degenen, die arbeiden in prediking en onderricht. – 1 Timotheüs 5:17

6. Zo is het niet onder u; maar wie onder u groot wil worden, die zal uw knecht zijn. – Matthew. 20:26

7. En laten we niet de moed verliezen om goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als we niet moe worden. – Galaten 6:9

en laten we niet de moed verliezen om goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als we niet moe worden. - Galaten 6:9

8. Plotseling kwam een profeet naar Achab, koning van Israël, en zei: “Zo zegt de Heer:’ hebt u al deze grote menigte gezien? Ziet, Ik zal het heden in uw hand geven, en gij zult weten, dat ik de HEERE ben.”Dus Achab zei,” door wie?”En hij zei,” Zo zegt de Heer: “door de jonge leiders van de provincies.Toen zei hij: “Wie zal de strijd op orde brengen?”En hij antwoordde,” U.”En hij verzamelde de jonge leiders der landschappen, en er waren tweehonderd twee en dertig; en na hen verzamelde hij al het volk, al de kinderen Israels, zevenduizend. – 1 Koningen 20:13-15

9. Als de rechtvaardigen toenemen, verblijdt het volk zich, maar als een goddeloze heerst, kreunt het volk. – Spreuken 29:2

10. Waar geen leiding is vallen de mensen, maar in overvloed van raadgevers is er overwinning. – Spreuken 11:14

11. Als een koning de armen met waarheid oordeelt, zal zijn troon voor altijd bevestigd worden. – Spreuken 29:14

12. Wees niet egoïstisch; probeer geen indruk te maken op anderen. Wees nederig, denkend aan anderen als beter dan jezelf. – Filippenzen 2:3

13. Gooi al je angst op hem omdat hij om je geeft. – 1 Peter 5:7

gooi al je angst op hem omdat hij om je geeft. - 1 Peter. 5:7

14. Het hart van een mens plant zijn weg, maar de Heer leidt zijn stappen.- Spreuken 16:9

15. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. – Mark. 10:45

16. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. – Matthew. 6:21

17. En laat ons elkander bezien, om liefde en goede werken op te wekken, en de vergadering onszelven niet te verlaten, gelijk sommigen doen, maar elkander vermanen, en des te meer, als gij den dag ziet naderen. – Hebreeën 10:24

18. Dood en leven zijn in de kracht van de tong, en degenen die ervan houden zullen zijn vrucht eten. – Spreuken 18:21

19. Laat je ‘ ja ‘gewoon’ ja ‘zijn en je’ nee’,’ nee’; alles wat verder gaat komt van de boze. – Matthew. 5:37

20. Zo ook gij jongeren, onderwerpt u aan uw oudsten. Ja, weest allen onderdanig aan elkaar, en wordt bekleed met nederigheid, want ” God weerstaat de hoogmoedigen, maar geeft genade aan de nederigen. – 1 Peter. 5:5

21. Zalig is hij die volhardt in de beproeving, want als hij de beproeving doorstaan heeft, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. James. 1:12

22. Zie je iemand die bekwaam is in zijn werk? Zij zullen dienen voor koningen; zij zullen niet dienen voor ambtenaren van lage rang. – Spreuken 22:29

23. Ik zal je instrueren en je leren op de manier waarop je zou moeten gaan; Ik zal u adviseren met mijn liefdevolle oog op u. – Psalm 32:8

 Ik zal u onderrichten en u leren op de weg die u moet gaan; Ik zal u adviseren met mijn liefdevolle oog op u. - Psalm 32:8

24. Beter het weinige, dat de rechtvaardigen hebben, dan het vermogen van vele goddelozen; want de macht der goddelozen zal verbroken worden, maar de Heere houdt de rechtvaardigen. – Psalm 37:16-17

25. Vrees dus niet, want ik ben met jullie;wees niet ontzet, want ik ben jullie God. Ik zal u sterken en u helpen; Ik zal u ondersteunen met mijn rechtvaardige rechterhand. Jesaja 41.:10

ik hoop dat deze 25 bijbelverzen je aanmoedigen en verheffen terwijl je je leiderschapsreis begint. Weet dat God met jullie is en voor jullie.

Gebruik uw tijd als leider om het Koninkrijk en de kennis van God te versterken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.